Algemene voorwaarden

Algemene en Verkoop Voorwaarden www.nickyzbookz.nl

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GAAT GEBRUIKEN.

1. ALGEMENE VOORWAARDEN:

De toegang tot www.nickyzbookz.nl en het gebruik ervan vallen onder het www.nickyzbookz.nl Privacy Verklaring en de Algemene Voorwaarden zoals die hieronder beschreven, tezamen vormen zij de Voorwaarden. Raadpleeg deze Voorwaarden periodiek voor wijzigingen. Het vervolgens gebruiken van www.nickyzbookz.nl betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

Copyright

Het ontwerp van de website, de teksten, grafische voorstellingen, de keuze en samenstelling ervan, evenals de onderliggende broncodes, sjablonen en alle andere materialen op deze website zijn onderhevig aan het copyright van NickyzBookz.nl. Wij behouden ons alle rechten voor.
Elk gebruik van materiaal op deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NickyzBookz is strikt verboden.

2. VERKOOPVOORWAARDEN:

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van NickyzBookz en alle contacten tussen NickyzBookz en consumenten ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt en zijn te raadplegen op www.nickyzbookz.nl.
1.2 Door een bestelling bij www.nickyzbookz.nl te plaatsen geeft u te kennen dat u akkoord gaat met onze Algemene en Verkoopvoorwaarden.

Artikel 2. Overeenkomsten
2.1 In geval van verkoop van onze producten via deze website wordt een verkoopovereenkomst tussen u en www.nickyzbookz.nl pas geacht te bestaan nadat uw order, door middel van een e-mail door ons aan u, is geaccepteerd en levering van het product is bevestigd. Deze acceptatie wordt geacht compleet en op effectieve wijze aan u gecommuniceerd te zijn vanaf het moment dat www.nickyzbookz.nl de email aan u verstuurt, onafhankelijk van het feit of u deze email wel of niet ontvangt.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 Alle getoonde prijzen zijn in Euros, inclusief btw en exclusief verzendkosten.
3.2 U kunt betalen door middel van één van de betaalmethoden welke op onze website tijdens het bestelproces worden aangeboden. Bij betaling per bank of PayPal geldt als datum van betaling de datum van creditering van onze bank- of PayPal rekening.

Artikel 4. Levering
4.1 Wij trachten uw bestelling binnen 72 uur af te leveren. Afleveringsadres in Belgie, dan geldt een afwijkende levertijd. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u echter geen recht op schadevergoeding. Levering wordt geacht plaats te vinden op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico ter zake van de artikelen gaat op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 Wij verzoeken u de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst op kwaliteit en kwantiteit te controleren. Eventuele gebreken dient u direct na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan ons te melden. Houd u er rekening mee dat het hier tweedehands boeken betreft en eventuele normale gebruikssporen vallen niet onder “gebreken”.
6.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft NickyzBookz de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw vervangend exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.
6.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan NickyzBookz te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is. Het betaalde bedrag word dan uiterlijk binnen dertig (30) dagen door ons terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.
6.4 www.nickyzbookz.nl verstrekken, zover als bij wet toegestaan, deze website en de inhoud ervan zoals getoond en geven geen garantie, hoe dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot informatie, inhoud, materialen of producten van deze website inclusief, zonder beperkingen, garanties betreffende de verkoopbaarheid of geschiktheid voor enig specifiek doel. Tevens wijzen www.nickyzbookz.nl elke aansprakelijkheid af dat de verstrekte informatie op deze website, accuraat, compleet of courant is. Prijs- en beschikbaarheids informatie kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.
6.5 Tenzij specifiek op deze website vermeld zullen NickyzBookz cq www.nickyzbookz.nl, directeur, of enig ander aansprakelijk zijn voor schade welke voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website. Dit is een duidelijke beperking van aansprakelijkheid, van toepassing op elke vorm van schade, inclusief (zonder beperkingen) compensabel, direct, indirect of vervolgschade, verlies van gegevens, inkomen of winst, verlies van of schade aan eigendommen en vorderingen van derden.

Artikel 7. Bestellingen en communicatie
7.1 NickyzBookz is niet aansprakelijk voor, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van het misverstaan of van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en NickyzBookz, dan wel tussen NickyzBookz en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van NickyzBookz.

Artikel 8. Diversen
8.1 NickyzBookz behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eventueel soepel toe te passen.
8.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met NickyzBookz in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door NickyzBookz vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.
8.3 NickyzBookz mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.
8.4 Onverminderd de overige aan NickyzBookz toekomende rechten, heeft NickyzBookz in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Privacy verklaring:
Nickyzbookz.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.